Vol 1, No 1 (2015)

Journal of Epidemiological Research, Vol. 1, No. 1, August 2015

Table of Contents

Original Articles

R. Constance Wiener, Alcinda Trickett Shockey
PDF
p1
Avnish Tripathi, George B. Black, Jeanette M. Jerrell
PDF
p5
Ari Voutilainen, Paula R. Sherwood
PDF
p12
Fabio Parazzini, Elena Ricci, Sonia Cipriani, Francesca Chiaffarino, Matteo Malvezzi, Mirella Di Martino, Giuseppe Bulfoni
PDF
p20
Jiajie Zang, Jinfang Xu, Chun Xiang, Shurong Zou, Jia He
PDF
p25
Timothy Ore
PDF
p33
Huiting Yu, Ming Han, Wenzheng Jin, Qing Yang, Renzhi Cai, Naisi Qian, Jiajie Zang, Chunfang Wang
PDF
p37
Carlos Siordia, Athena K Ramos
PDF
p44